Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา เลขที่ 300/9 ม.2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240 โทรศัพท์ : 077-359267 โทรสาร : 077-359267 E-mail Address : saraban@bannacity.go.th
 
นายธงชัย ว่องทรง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา
ข้อมูล เทศบาล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 รับเรื่องราวร้องทุกข์
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการประปา
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
คู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลบ้านนา
รายงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการคลัง
กิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชมสภา
นัดประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานเทศบาลตำบล พนักงานจ้าง
คำสั่ง ด้านการบริหารงานบุคคลเทศบาลตำบลบ้านนา
แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่
คู่มือการบริหารความเสี่ยง
มาตราการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา
รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
การประเมินผลและรายงาน No Gift Policy
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
E-SERVICE
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลบ้านนา
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
หัวข้อ วันที่
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4178 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.75 - 2.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,175 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 19) 30 มี.ค. 2566
ร่างประกาศเอกสารซื้อจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4178 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.75 - 2.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,175 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 24) 24 มี.ค. 2566
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4178 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.75 - 2.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,175 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 14) 24 มี.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการกั้นห้องประธานสภา (ดู : 31) 14 ก.พ. 2566
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง หมู่ที่ 2 บ้านตลาดบน ตลาดล่าง ตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 27) 10 ก.พ. 2566
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายบวรรัฐ สองข้างทาง (ดู : 39) 16 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 47) 9 ธ.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 49) 23 พ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 40) 23 พ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการตีเส้นจราจรและทางม้าลาย ถนนสาย 4178 (ดู : 66) 18 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรระบบ VA ดวงโคม LED ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 89) 2 ส.ค. 2565
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 74) 20 ก.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรระบบ VA ดวงโคม LED ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 68) 18 ก.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรระบบ VA ดวงโคมแบบ LED ตามมาตรฐานกรมทางหลวง (ดู : 74) 18 ก.ค. 2565
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 64) 18 ก.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 74) 6 ก.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 84) 17 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 77) 17 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา - หญ้าปล้อง (ด้านซ้าย) (ดู : 73) 26 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง หมู่ที่ 2 บ้านตลาดบน ตลาดล่าง ตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 80) 24 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง หมู่ที่ 2 บ้านตลาดบน ตลาดล่าง ตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 81) 24 พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง หมู่ที่ 2 บ้านตลาดบน ตลาดล่าง ตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 82) 10 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง หมู่ที่ 2 บ้านตลาดบน ตลาดล่าง ตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 150) 10 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง (บริเวณทางตัดรถไฟ - โรงพยาบาลบ้านนาเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 92) 28 เม.ย. 2565
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง (บริเวณทางตัดรถไฟ - โรงพยาบาลบ้านนาเดิม) (ดู : 85) 19 เม.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) (ดู : 77) 18 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายน้ำใจ สองข้างทาง ณ หมู่ที่ 4 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 71) 11 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ (ดู : 71) 8 เม.ย. 2565
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง (ดู : 127) 27 ม.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายบวรรัฐ สองข้างทาง (ดู : 125) 26 ม.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง (ดู : 121) 25 ม.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) (ดู : 128) 13 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายน้ำใจ สองข้างทอง โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 136) 30 ธ.ค. 2564
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายน้ำใจ สองข้างทาง (ดู : 138) 24 พ.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศ ที่ 4 (กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) (ดู : 134) 1 พ.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564) (ดู : 142) 25 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา - หญ้าปล้อง (ด้านซ้าย) โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 148) 3 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา - หญ้าปล้อง (ด้านซ้าย) โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 142) 3 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา - หญ้าปล้อง (ดู : 2) 16 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายบ้านนา - หญ้าปล้อง (ดู : 3) 16 ส.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษยน 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564) (ดู : 144) 8 ก.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1-2 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564) (ดู : 141) 24 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4178 เป็น 4 ช่องทาง พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 228) 3 ก.พ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4178 เป็น 4 ช่องทาง พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding) (ดู : 259) 7 ม.ค. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (ดู : 217) 90 ธ.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (ดู : 203) 90 ธ.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (ดู : 192) 90 ธ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562) (ดู : 186) 90 ธ.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (ดู : 180) 90 ธ.ค. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนสายลาดยาง แอสฟัสท์ติดคอนกรีต สาย 4178 เป็น4 ช่างทาง พร้อมตีเส้นจราจร (ดู : 228) 30 ธ.ค. 2563
ร่างประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัสท์ติดคอนกรีต สาย 4178 เป็น4 ช่างทาง พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 225) 30 ธ.ค. 2563
ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย 4178 เป็น 4 ช่องทาง พร้อมตีเส้นจราจร (ดู : 225) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563) (ดู : 146) 19 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 (ดู : 256) 8 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (ดู : 217) 17 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563)) (ดู : 263) 15 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (ดู : 251) 10 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (ดู : 251) 29 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (ดู : 198) 12 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (ดู : 196) 15 เม.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา
  เลขที่ 300/9 ม.2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240 
โทรศัพท์ : 077-359267
โทรสาร : 077-359267
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@bannacity.go.th
 
   Copyright © 2019. www.bannacity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs