สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา
หน้าหลัก   คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภา   หัวหน้าส่วนราชการ   สำนักปลัด   หน่วยตรวจสอบภายใน   กองคลัง   กองช่าง   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    กองการประปา     

  สำนักปลัด

งานทะเบียน   งานนิติกร   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   งานบริหารการศึกษา   งานการเจ้าหน้าที่   งานประชาสัมพันธ์   งานแผนและงบประมาณ   งานสวัสดิการและสังคม   งานบริหารทั่วไป     
                    
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา