Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา เลขที่ 300/9 ม.2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240 โทรศัพท์ : 077-359267 โทรสาร : 077-359267 E-mail Address : saraban@bannacity.go.th
 
นายธงชัย ว่องทรง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา
ข้อมูล เทศบาล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 รับเรื่องราวร้องทุกข์
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการประปา
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการคลัง
กิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชมสภา
นัดประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานเทศบาลตำบล พนักงานจ้าง
คำสั่ง ด้านการบริหารงานบุคคลเทศบาลตำบลบ้านนา
แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
คู่มือการบริหารความเสี่ยง
มาตราการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา
รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
E-SERVICE
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา
ขอเชิญประชาคม จัดทำแผนชุมชน 2566 (ดู : 78)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง รับโยน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 54)
บริการใหม่ Line Official กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านนา (ดู : 53)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 12)
เทศบาลตำบลบ้านนาขอเชิญร่วมกิจกรรมขยะแลกไข่ (ดู : 28)
เทศบาลตำบลบ้านนา ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (ดู : 21)
 
ปรกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา
ร่างประกาศเอกสารซื้อจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4178 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.75 - 2.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,175 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 13)
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4178 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.75 - 2.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,175 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 4)
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการกั้นห้องประธานสภา (ดู : 21)
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสาย 4178 สองข้างทาง หมู่ที่ 2 บ้านตลาดบน ตลาดล่าง ตำบลบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 17)
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายบวรรัฐ สองข้างทาง (ดู : 29)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 37)
 
วีดีโอ VDO สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา
ประมวลภาพกิจกรรม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา
 
ขอเชิญประชาคม จัดทำแผนชุมชน 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 117)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
วัดควนท่าแร่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กระดานสนทนา (Q&A) สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา คลิ๊กที่นี่
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา
  เลขที่ 300/9 ม.2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240 
โทรศัพท์ : 077-359267
โทรสาร : 077-359267
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@bannacity.go.th
 
   Copyright © 2019. www.bannacity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs