Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา เลขที่ 300/9 ม.2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240 โทรศัพท์ : 077-359267 โทรสาร : 077-359267 E-mail Address : saraban@bannacity.go.th
 
นายธงชัย ว่องทรง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา
ข้อมูล เทศบาล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 รับเรื่องราวร้องทุกข์
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการประปา
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
คู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลบ้านนา
รายงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการคลัง
กิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชมสภา
นัดประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานเทศบาลตำบล พนักงานจ้าง
คำสั่ง ด้านการบริหารงานบุคคลเทศบาลตำบลบ้านนา
แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แบบประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่
คู่มือการบริหารความเสี่ยง
มาตราการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา
รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
การประเมินผลและรายงาน No Gift Policy
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
E-SERVICE
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลบ้านนา
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรืี่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 17) 1 มิ.ย. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 27) 22 พ.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ (ดู : 79) 9 พ.ค. 2566
ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 (ดู : 11) 27 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขยะแลกไข่ ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านนา ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลบ้านนาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมขยะแลกไข่ ตามวัน เวลา สถานที่ดังนี้ (ดู : 15) 21 เม.ย. 2566
ขอเชิญประชาคม จัดทำแผนชุมชน 2566 (ดู : 87) 3 มี.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง รับโยน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 85) 21 ก.พ. 2566
บริการใหม่ Line Official กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านนา (ดู : 62) 2 ก.พ. 2566
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 5) 1 ก.พ. 2566
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 24) 27 ม.ค. 2566
เทศบาลตำบลบ้านนาขอเชิญร่วมกิจกรรมขยะแลกไข่ (ดู : 35) 17 ม.ค. 2566
เทศบาลตำบลบ้านนา ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 (ดู : 29) 9 ม.ค. 2566
"ปฎิทินเก่า เราขอ" กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านนา ขอรับบริจาคปฎิทินเก่า เพื่อรวยรวมให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชานูปถัมภ์ (ดู : 37) 3 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 33) 29 ธ.ค. 2565
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ รอบบัญชีปี 2566-2569 (ดู : 142) 7 ธ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 53) 24 พ.ย. 2565
ขอเชิญร่วมกิจกรรมขยะแลกไข่ (ดู : 44) 17 พ.ย. 2565
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณถนนสาย บ้านนา - หนองหญ้าปล้อง (ดู : 57) 26 ต.ค. 2565
กิจกรรมวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2565 (ดู : 42) 23 ต.ค. 2565
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 49) 19 ต.ค. 2565
การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานตามภาระกิจหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน (ดู : 43) 18 ต.ค. 2565
เปิดศูนย์ Banna Day care centar (ดู : 52) 17 ต.ค. 2565
ทอดกฐินสามัคคีวัดทองประธาน (ดู : 46) 16 ต.ค. 2565
13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ดู : 40) 13 ต.ค. 2565
ปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบวัดทองประธาน (ดู : 54) 12 ต.ค. 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านนา (ดู : 42) 11 ต.ค. 2565
เทศบาลตำบลบ้านนา สำรวจประมาณการ ช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา (ดู : 44) 11 ต.ค. 2565
กิจกรรมชักพุ่มผ้าป่า เดือน 11 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา (ดู : 43) 11 ต.ค. 2565
ขอเชิญร่วมประดับพุ่ม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา (ดู : 36) 10 ต.ค. 2565
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต และทักษะทางสมองสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย (ดู : 45) 10 ต.ค. 2565
กิจกรรมขยะแลกไข่ (ดู : 43) 10 ต.ค. 2565
กิจกรรมสุขภาพกาย (3 อ.) อ. ที่ 3 อารมณ์ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านนา. (ดู : 55) 6 ต.ค. 2565
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา (ดู : 55) 5 ต.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 28/2565 วันที่ 28 ก.ย. 2565 (ดู : 40) 28 ก.ย. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 27/2565 วันที่ 28 ก.ย.2565 (ดู : 48) 28 ก.ย. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 23/2565 วันที่ 2 ก.ย.65 (ดู : 39) 2 ก.ย. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 22/2565 วันที่ 24 ส.ค. 65 (ดู : 45) 24 ส.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 21/2565 วันที่ 19 ส.ค. 65 (ดู : 54) 19 ส.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 20/2565 วันที่ 8 ส.ค.65 (ดู : 54) 8 ส.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนาเรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเทศบาล (ดู : 74) 2 ส.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 17/2565 วันที่ 28 มิ.ย. 65 (ดู : 66) 28 ก.ค. 2565
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านนา (ดู : 103) 22 ก.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 19/2565 วันที่ 21 ก.ค.65 (ดู : 61) 21 ก.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 16/2565 วันที่ 20 มิ.ย. 65 (ดู : 62) 20 ก.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 100) 12 ก.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 18/2565 วันที่ 5 ก.ค.65 (ดู : 54) 5 ก.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 15/2565 วันที่ 16 มิ.ย. 65 (ดู : 71) 16 มิ.ย. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 14/2565 วันที่ 1 มิ.ย. 65 (ดู : 58) 1 มิ.ย. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 13/2565 วันที่ 26 พ.ค. 65 (ดู : 62) 26 พ.ค. 2565
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (ดู : 67) 26 พ.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 19 พ.ค. 2565 (ดู : 76) 23 พ.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 10 พ.ค. 2565 (ดู : 76) 17 พ.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 2 พ.ค. 2565 (ดู : 78) 3 พ.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 12 เม.ย. 2565 (ดู : 79) 21 เม.ย. 2565
ตารางกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคา (ฉบับแก้ไข) (ดู : 89) 20 เม.ย. 2565
การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งพนักงานเทศบาล (ดู : 90) 4 เม.ย. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 8 มีนาคม 2565 (ดู : 82) 15 มี.ค. 2565
แจ้งเลื่อนสถานที่ตรวจเลือกทหารฯ ประจำปี 2565 (ดู : 104) 9 มี.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 61) 7 มี.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 (ดู : 67) 15 ก.พ. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา
  เลขที่ 300/9 ม.2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240 
โทรศัพท์ : 077-359267
โทรสาร : 077-359267
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@bannacity.go.th
 
   Copyright © 2019. www.bannacity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs