Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา เลขที่ 300/9 ม.2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240 โทรศัพท์ : 077-359267 โทรสาร : 077-359267 E-mail Address : saraban@bannacity.go.th
 
นายธงชัย ว่องทรง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา
ข้อมูล เทศบาล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 รับเรื่องราวร้องทุกข์
 อำนาจหน้าที่
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการประปา
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการคลัง
กิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชมสภา
นัดประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานเทศบาลตำบล พนักงานจ้าง
คำสั่ง ด้านการบริหารงานบุคคลเทศบาลตำบลบ้านนา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
คู่มือการบริหารความเสี่ยง
มาตราการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา
รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
E-SERVICE
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 5) 24 พ.ย. 2565
ขอเชิญร่วมกิจกรรมขยะแลกไข่ (ดู : 12) 17 พ.ย. 2565
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณถนนสาย บ้านนา - หนองหญ้าปล้อง (ดู : 23) 26 ต.ค. 2565
กิจกรรมวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2565 (ดู : 10) 23 ต.ค. 2565
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 19) 19 ต.ค. 2565
การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานตามภาระกิจหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน (ดู : 14) 18 ต.ค. 2565
เปิดศูนย์ Banna Day care centar (ดู : 20) 17 ต.ค. 2565
ทอดกฐินสามัคคีวัดทองประธาน (ดู : 15) 16 ต.ค. 2565
13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ดู : 9) 13 ต.ค. 2565
ปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบวัดทองประธาน (ดู : 14) 12 ต.ค. 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านนา (ดู : 10) 11 ต.ค. 2565
เทศบาลตำบลบ้านนา สำรวจประมาณการ ช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา (ดู : 11) 11 ต.ค. 2565
กิจกรรมชักพุ่มผ้าป่า เดือน 11 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา (ดู : 11) 11 ต.ค. 2565
ขอเชิญร่วมประดับพุ่ม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา (ดู : 8) 10 ต.ค. 2565
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต และทักษะทางสมองสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย (ดู : 11) 10 ต.ค. 2565
กิจกรรมขยะแลกไข่ (ดู : 10) 10 ต.ค. 2565
กิจกรรมสุขภาพกาย (3 อ.) อ. ที่ 3 อารมณ์ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านนา. (ดู : 23) 6 ต.ค. 2565
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา (ดู : 24) 5 ต.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 28/2565 วันที่ 28 ก.ย. 2565 (ดู : 13) 28 ก.ย. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 27/2565 วันที่ 28 ก.ย.2565 (ดู : 16) 28 ก.ย. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 23/2565 วันที่ 2 ก.ย.65 (ดู : 10) 2 ก.ย. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 22/2565 วันที่ 24 ส.ค. 65 (ดู : 18) 24 ส.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 21/2565 วันที่ 19 ส.ค. 65 (ดู : 20) 19 ส.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 20/2565 วันที่ 8 ส.ค.65 (ดู : 24) 8 ส.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนาเรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเทศบาล (ดู : 42) 2 ส.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 17/2565 วันที่ 28 มิ.ย. 65 (ดู : 38) 28 ก.ค. 2565
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านนา (ดู : 68) 22 ก.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 19/2565 วันที่ 21 ก.ค.65 (ดู : 26) 21 ก.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 16/2565 วันที่ 20 มิ.ย. 65 (ดู : 32) 20 ก.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 73) 12 ก.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 18/2565 วันที่ 5 ก.ค.65 (ดู : 26) 5 ก.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 15/2565 วันที่ 16 มิ.ย. 65 (ดู : 40) 16 มิ.ย. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 14/2565 วันที่ 1 มิ.ย. 65 (ดู : 28) 1 มิ.ย. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 13/2565 วันที่ 26 พ.ค. 65 (ดู : 31) 26 พ.ค. 2565
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (ดู : 33) 26 พ.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 19 พ.ค. 2565 (ดู : 44) 23 พ.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 10 พ.ค. 2565 (ดู : 42) 17 พ.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 2 พ.ค. 2565 (ดู : 48) 3 พ.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 12 เม.ย. 2565 (ดู : 45) 21 เม.ย. 2565
ตารางกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคา (ฉบับแก้ไข) (ดู : 55) 20 เม.ย. 2565
การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งพนักงานเทศบาล (ดู : 61) 4 เม.ย. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 8 มีนาคม 2565 (ดู : 42) 15 มี.ค. 2565
แจ้งเลื่อนสถานที่ตรวจเลือกทหารฯ ประจำปี 2565 (ดู : 70) 9 มี.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 33) 7 มี.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 (ดู : 33) 15 ก.พ. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 31) 4 ก.พ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ดู : 103) 20 ม.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 12 มกราคม 2565 (ดู : 34) 13 ม.ค. 2565
งบการเงินงวดปีงบประมาณ 2564 (ดู : 106) 10 ม.ค. 2565
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ดู : 29) 4 ม.ค. 2565
เรื่อง การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 (ดู : 106) 23 ธ.ค. 2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 101) 23 ธ.ค. 2564
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 (ดู : 32) 7 ธ.ค. 2564
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 (ดู : 28) 17 พ.ย. 2564
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในวัน ประเพณีลอยกระทงพุทธศักราช 2564 “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” (ดู : 117) 17 พ.ย. 2564
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค - 19 ) (ฉบับที่ 78)(มาตรการบังคับใช้ช่วงเทศกาลลอยกระทง) (ดู : 116) 17 พ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล (ดู : 172) 14 ต.ค. 2564
เตือนภัยการเงิน เรื่อง แอบอ้างปล่อยเงินกู้ผ่าน Applicaction หรือ Line ของแบงก์ชาติ และ การปลอมเอกสารแอบอ้างชื่อแบงค์ชาติเพื่อข่มขู่ประชาชน (ดู : 115) 9 ก.ย. 2564
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ในวันที่ 20 ส.ค. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา (ดู : 29) 16 ส.ค. 2564
การกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างของเทศบาล (ดู : 57) 27 ก.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา
  เลขที่ 300/9 ม.2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240 
โทรศัพท์ : 077-359267
โทรสาร : 077-359267
E-mail Address : saraban@bannacity.go.th
 
   Copyright © 2019. www.bannacity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs