หน้าแรก ติดต่อเรา
 

เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ

ผู้ลงประกาศ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนา   
ประกาศเมื่อ 1-09-2560
 
____________________________________________________________________________________
รายละเอียด
 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา

เรื่อง  การรับลงทะเบียนคนพิการ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ

กับเทศบาลตำบลบ้านนามาก่อน

 

************************

 

                 ตามความในข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)    พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้คนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ แห่งระเบียบดังกล่าว ลงทะเบียนและ       ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป นั้น

 

                 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของ          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงกำหนดรับลงทะเบียนคนพิการที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการกับเทศบาลตำบลบ้านนามาก่อน ดังต่อไปนี้                                         

 

                 ๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา ตามทะเบียนบ้าน

(๓) มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ(๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

 

                 ๒. หลักฐานประกอบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

(๑) บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมสำเนา

                             (๒) ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา

(๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา (ธกส.บ้านนาเดิม)

 

                 ๓. ขั้นตอนการรับลงทะเบียนคนพิการ

(๑) การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องยื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเอง

(๒) กำหนดรับลงทะเบียนคนพิการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ณ เทศบาลตำบลบ้านนา  อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการสังคมฯ สำนักปลัด  โทรศัพท์  ๐-๗๗๓๕-๙๒๖๗

                         

 

                     / (๓) คนพิการที่มีสิทธิ….

                      (๓) คนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ จะได้รับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอลงทะเบียน

                      (๔) กรณีคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่น ให้คนพิการนั้นลงทะเบียนและ ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนมีภูมิลำเนา และให้ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในเดือนถัดไป

 

                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 
   

 

 

 

(นายธงชัย  ว่องทรง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

____________________________________________________________________________________
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์